Ik waardeer uw privacy en beloof dat ik zorgvuldig met uw informatie omga! In juridische termen komt dit neer op het volgende:

http://www.insidecircle.nl respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonlijke gegevens. Daarom hebben we een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot volledige transparantie bij onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel (de doelen) en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten op de best mogelijke manier uit te oefenen.

Als u meer informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, bezoek dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortdurende bezoek van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we hebben voorzien in een andere methode voor het accepteren van cookies op onze website.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Definities

Website (hierna: “Website”) www.insidecircle.nl.
Partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de controller”): B.Z. Kapteijn.

Artikel 2 – Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website is strikt persoonlijk. U zult zich onthouden van het gebruik van de gegevens en informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, met name ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, opmerkingen, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt te gebruiken, worden beschermd door de wetten op intellectueel eigendom. eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van alle of slechts een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Het feit dat de verantwoordelijke niet onmiddellijk actie kan ondernemen tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een verklaring van afstand van enig recht om de inbreukmaker te vervolgen.

Artikel 4 – Beheer van de website

Voor een goed beheer van de site kan de verantwoordelijke te allen tijde:
– de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren
– alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of die in strijd is met de internetetiquette
– de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige storing, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van enige van zijn functionaliteiten wordt veroorzaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U moet alle nodige maatregelen treffen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder ben je verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.

De controller is niet aansprakelijk voor juridische procedures tegen u vanwege het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid.

De controller is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oploopt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van elke volgende (juridische) actie tegen de verantwoordelijke.

Als de verantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw (ab) gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle volgende schade van u te (her) claimen.

Artikel 6 – Verzameling van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door B.Z.Kapteijn en (een) externe verwerker(s).

Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘gegevenssubject’). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de verzamelaar gebruikt om een ​​(commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden vastgelegd in een (elektronisch) register.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot informatie

Op grond van artikel 13, lid 2 sub b GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot en rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking  van zijn persoonlijke gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensportabiliteit.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@insidecircle.nl.
Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening plaatst en het adres vermelden waar we contact met u kunnen opnemen.
Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.
Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen

In geval van overtreding van wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze na een expliciet en met redenen omkleed verzoek van die autoriteiten aan hen worden verstrekt, waarna deze persoonlijk gegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid.

Indien enige informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens het verplichte karakter van deze informatie aangeven.

Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

Mogelijk ontvangt u commerciële aanbiedingen van de verzamelaar. Als u ze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: info@insidecircle.nl.

Uw persoonlijke gegevens worden door onze partners niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
Als u bij het bezoeken van onze website persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van verzameling, elk ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betreffende betrokkene (n). De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Artikel 10 – Bewaring van gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur bepaald door de wet.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kunt worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt u om in te loggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, aanvaardt u het gebruik ervan, tenzij we op andere manieren toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login-cookies om sessie- en inloginformatie te verzamelen.
– Anoniem gemaakte analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals aantallen bezoekers, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of van welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.

Concreet gebruiken we de volgende cookies op onze website: De ‘standaard’ WordPress-cookies, te vinden op https://wordpress.org/about/privacy/cookies/

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er cookies van de controller en/of van derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het gebruik, beheer en verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/ cookies # faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan de beelden die bij een aangeboden product op onze website zijn gevoegd.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De rechtbank in het district waar de verzamelaar zijn residentie heeft, is de enige rechtsbevoegdheid als een geschil met betrekking tot deze voorwaarden zich voordoet, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, neem contact op met: B.Z. Kapteijn; info@insidecircle.nl.